Loading.....


Bulgaristan Türkleri by Bilal N im ir OnlineBulgaristan Türkleri

Bulgaristan Türkleri

  • Title: Bulgaristan Türkleri
  • Author:
  • Rating:
  • ISBN :
  • Format : Paperback
  • Language : Turkish
  • Page : 552 pages


Bulgaristan T rkleri 1878 2008 , izleri h l s regelen bu eski ve b y k sorunla ilgilenen herkese, yerli yabanc t m ara t rmac lara kaynakl k edebilecek bir kitapt r.Bil l N im ir, bu kitapta 1985 y l nda b t n d nyan n ilgiyle izledi i k t olaylarla kar kar ya kalan T rklerin, Bulgaristan da prenslik, krall k ve halk cumhuriyeti d nemlerinde yo un olarak ya ad kla Bulgaristan T rkleri 1878 2008 , izleri h l s regelen bu eski ve b y k sorunla ilgilenen herkese, yerli yabanc t m ara t rmac lara kaynakl k edebilecek bir kitapt r.Bil l N im ir, bu kitapta 1985 y l nda b t n d nyan n ilgiyle izledi i k t olaylarla kar kar ya kalan T rklerin, Bulgaristan da prenslik, krall k ve halk cumhuriyeti d nemlerinde yo un olarak ya ad klar yerleri, n fuslar n , ekonomik durumlar n , sosyal ve k lt rel ya amlar n belge ve kaynaklara dayanarak anlatmaktad r


Author Bilal N im ir

Bil l Niyazi im ir d 1933 , T rk, diplomat, akademisyen, tarih i yazar 1957 senesinde Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi nden mezun olduktan sonra bu fak ltede Diplomasi Tarihi K rs s nde ara t rma g revlisi olarak al t 1960 senesinde T rk D i leri Bakanl na ge ti Paris, am, Londra, Lahey T rk B y kel iliklerinde ba k tip ve m ste ar olarak al t T rk D i leri Bakanl
Bulgaristan Türkleri Reviews (2)

  • Yazar konuya vak f oldu unu her safhada g steriyor ancak bilimsel bir esere baz yerlerde kendi fikirlerini kar t rmas eserin de erini azaltm Yine de konuya ilgi duyanlar n okumas gereken bir kaynak [..]

  • Next Reviews ↠


Books Related with Bulgaristan Türkleri by Bilal N im ir


downloadbooks.site is in no way intended to support illegal activity. We uses Search API to find the overview of books over the internet, but we don't host any files. All document files are the property of their respective owners, please respect the publisher and the author for their copyrighted creations. If you find documents that should not be here please report them. Read our DMCA Policies and Disclaimer for more details.